ورق گالوانیزه HDG

ورق گالوانیزه hdg
ورق گالوانیزه تاراز استاندارد EN 10142/01-JIS 3303/94
ردیفسایزواحدکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۱0.5*1000کیلوگرمتارازانبار تهرانتماس بگیرید
۲0.5*1250کیلوگرم​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۳0.6*1000کیلوگرم​​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۴0.6*1250کیلوگرمتارازانبار تهرانتماس بگیرید
۵0.7*1000کیلوگرم​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۶0.7*1250کیلوگرم​​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۷0.8*1250کیلوگرم​​​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۸0.9*1000کیلوگرم​​​​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۹0.9*1250کیلوگرم​​​​​تارازانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰1.20*1000کیلوگرم​تارازانبار تهرانتماس بگیرید​
۱۱1.25*1000کیلوگرم​تارازانبار تهرانتماس بگیرید​
۱۲1.5*1250کیلوگرم​تارازانبار تهرانتماس بگیرید​
۱۳ 1.8*1000کیلوگرم​تارازانبار تهرانتماس بگیرید​
۱۴1.8*1250کیلوگرم​​تاراز​انبار تهران​تماس بگیرید​​
ورق گالوانیزه هفت الماس استاندارد EN 10142/01-JIS 3303/94
ردیفسایزواحدکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۱0.5*1000کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۲0.5*1250کیلوگرم​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۳0.6*1000کیلوگرم​​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۴0.6*1250کیلوگرمهفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۵0.7*1000کیلوگرم​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۶0.7*1250کیلوگرم​​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۷0.8*1250کیلوگرم​​​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۸0.9*1000کیلوگرم​​​​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۹0.9*1250کیلوگرم​​​​​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید
۱۰1.20*1000کیلوگرم​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید​
۱۱1.25*1000کیلوگرم​هفت الماسانبار تهرانتماس بگیرید​
ورق گالوانیزه شهریار – تبریز استاندارد EN 10142/01-JIS 3303/94
ردیفسایزواحدکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۱0.5*1000کیلوگرمشهریارانبار تهرانتماس بگیرید
۲0.5*1250کیلوگرم​شهریارانبار تهرانتماس بگیرید
۳0.6*1000کیلوگرم​​شهریارانبار تهرانتماس بگیرید
۴0.6*1250کیلوگرمشهریارانبار تهرانتماس بگیرید