تاریخ به روز رسانی:

نوامبر 4, 2020 @ 1:14 ب.ظ
تیر آهن بال پهن
لیست قیمت تیر آهن بال‌پهن (هاش) – استاندارد DIN1025
سایزطول (متر)واحداستاندارد (نوع پروفیل)کارخانهمحل بارگیریقیمت در انبار راستان (تومان)
۱۴۰۱۲کیلوگرمHEAذوب آهنانبار تهران۲۵،۵۰۰
۱۴۰۱۲کیلوگرمHEBذوب آهنانبار تهران۲۲،۰۰۰
۱۶۰۱۲کیلوگرمHEAذوب ‌آهنانبار تهران۲۱،۰۰۰
۱۶۰۱۲کیلوگرمHEAفایکوانبار تهران۲۱،۰۰۰
۱۶۰۱۲کیلوگرمHEBذوب آهنانبار تهران۱۷،۰۰۰
۱۶۰۱۲کیلوگرمHEBفایکوانبار تهران۱۷،۰۰۰
۱۸۰۱۲کیلوگرمHEAذوب آهنانبار تهران۱۶،۰۰۰
۱۸۰۱۲کیلوگرمHEBذوب آهنانبار تهران۱۶،۰۰۰
۲۰۰۱۲کیلوگرمHEAذوب آهنانبار تهران۲۴،۰۰۰
۲۰۰۱۲کیلوگرمHEBذوب آهنانبار تهران۱۹،۰۰۰
۳۰۰۱۲کیلوگرمHEBذوب آهنانبار تهران۲۵،۰۰۰
سایزپروفیلکارخانهقیمت (تومان)
۱۴۰HEAذوب آهن۲۵،۵۰۰
۱۴۰HEBذوب آهن۲۲،۰۰۰
۱۶۰HEAذوب ‌آهن۲۱،۰۰۰
۱۶۰HEAفایکو۲۱،۰۰۰
۱۶۰HEBذوب آهن۱۷،۰۰۰
۱۶۰HEBفایکو۱۷،۰۰۰
۱۸۰HEAذوب آهن۱۶،۰۰۰
۱۸۰HEBذوب آهن۱۶،۰۰۰
۲۰۰HEAذوب آهن۲۴،۰۰۰
۲۰۰HEBذوب آهن۱۹،۰۰۰
۳۰۰HEBذوب آهن۲۵،۰۰۰
تیر هاش استاندارد HEA HEB

محاسبه وزن تیرآهن HEA
نتیجه

وزن هر متر (کیلوگرم)

وزن کل (کیلوگرم)

محاسبه وزن تیرآهن HEB
نتیجه

وزن هر متر (کیلوگرم)

وزن کل (کیلوگرم)