تیر آهن بال پهن HEA /HEB

تیر آهن بال پهن
u062au06ccu0631 u0622u0647u0646 u0628u0627u0644 u067eu0647u0646 u0627u0633u062au0627u0646u062fu0627u0631u062f DIN 1025-3 / EN 10034
u0633u0627u06ccu0632u0637u0648u0644 (u0645u062au0631)u0648u0627u062du062fu0627u0633u062au0627u0646u062fu0627u0631u062fu06a9u0627u0631u062eu0627u0646u0647u0645u062du0644 u0628u0627u0631u06afu06ccu0631u06ccu0642u06ccu0645u062a (u062au0648u0645u0627u0646)
u06f1u06f4u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645HEAu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f4u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bHEBu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f6u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bu200bHEAu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f6u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645HEAu0641u0627u06ccu06a9u0648u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f6u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bHEBu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f6u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bu200bHEBu0641u0627u06ccu06a9u0648u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f8u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bu200bu200bHEAu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f1u06f8u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bu200bu200bu200bHEBu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
u06f2u06f0u06f1u06f2u06a9u06ccu0644u0648u06afu0631u0645u200bu200bu200bu200bu200bHEAu0630u0648u0628 u0622u0647u0646 u0627u0635u0641u0647u0627u0646u0627u0646u0628u0627u0631u062au0645u0627u0633 u0628u06afu06ccu0631u06ccu062f
تیر هاش استاندارد HEA HEB