میلگرد (Rebar)

فروش میلگرد
سایزطول (متر)واحداستانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۱۰۱۲کیلوگرمA2ابهردرب کارخانه۱۱۷۵۰
۱۲۱۲کیلوگرم​A2ابهر​درب کارخانه​۱۱۷۵۰
۱۴۱۲کیلوگرم​​A3ابهر​​درب کارخانه​​۱۱۷۵۰
۱۶۱۲کیلوگرمA3ابهر​​​درب کارخانه​​​۱۱۷۵۰
۱۸۱۲کیلوگرم​A3ابهردرب کارخانه​​​​۱۱۷۵۰​
۲۰۱۲کیلوگرم​​A3ابهردرب کارخانه​​​​​۱۱۷۵۰​​
۲۲۱۲کیلوگرم​​​A3ابهردرب کارخانه​​​​​​۱۱۷۵۰​​​
۲۵۱۲کیلوگرم​​​​A3ابهردرب کارخانه​​​​​​​۱۱۷۵۰
۲۸۱۲کیلوگرم​​​​​A3ابهردرب کارخانه​​​​​​​​۱۱۷۵۰
میلگرد سیرجان حدید جنوب
سایزطول (متر)واحداستانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۸۱۲کیلوگرمA2سیرجان حدیددرب کارخانهتماس بگیرید
۱۰۱۲کیلوگرم​A2سیرجان حدیددرب کارخانه​تماس بگیرید
۱۲۱۲کیلوگرم​​A3سیرجان حدیددرب کارخانه​​تماس بگیرید
۱۴۱۲کیلوگرمA3سیرجان حدیددرب کارخانه​​​تماس بگیرید
۱۶۱۲کیلوگرم​A3سیرجان حدیددرب کارخانه​​​​تماس بگیرید
۱۸۱۲کیلوگرم​​A3سیرجان حدیددرب کارخانه​​​​​تماس بگیرید
۲۰۱۲کیلوگرم​​​A3سیرجان حدیددرب کارخانه​​​​​​تماس بگیرید
قیمت میلگرد نیشابور
سایزطول (متر)واحداستانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۸۱۲کیلوگرمA2فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۱۰۱۲کیلوگرم​A2فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۱۲۱۲کیلوگرم​​A3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۱۴۱۲کیلوگرمA3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۱۶۱۲کیلوگرم​A3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۱۸۱۲کیلوگرم​​A3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۲۰۱۲کیلوگرم​​​A3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۲۲۱۲کیلوگرم​​​​A3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۲۵۱۲کیلوگرمA3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
۲۸۱۲کیلوگرمA3فولاد خراساننیشابورتماس بگیرید
میلگرد شاهرود
سایزطول (متر)واحداستانداردکارخانهمحل بارگیریقیمت (تومان)
۱۰۱۲کیلوگرمA2شاهروددرب کارخانهتماس بگیرید
۱۲۱۲کیلوگرم​A2شاهروددرب کارخانه​تماس بگیرید
۱۴۱۲کیلوگرم​​A3شاهروددرب کارخانه​​تماس بگیرید
۱۶۱۲کیلوگرمA3شاهروددرب کارخانه​​​تماس بگیرید
۱۸۱۲کیلوگرم​A3شاهروددرب کارخانه​​​​تماس بگیرید
۲۰۱۲کیلوگرم​​A3شاهروددرب کارخانه​​​​​تماس بگیرید
۲۲۱۲کیلوگرم​​​A3شاهروددرب کارخانه​​​​​​تماس بگیرید
۲۵۱۲کیلوگرم​​​​A3شاهروددرب کارخانه​​​​​​​تماس بگیرید
۲۸۱۲کیلوگرم​​​​​A3شاهروددرب کارخانه​​​​​​​​تماس بگیرید
۳۲۱۲کیلوگرم​​​​​​A3شاهرود​درب کارخانه​​​​​​​تماس بگیرید​