نام‌گذاری فولادها در استانداردهاي مختلف آمریکایی، اروپایی و نیز استانداردهاي کشورهاي صنعتی مانند آلمان، فرانسه و روسیه صورت می‌پذیرد.

تقسیم بندی و نام‌گذاری فولادها

فولادها به روشهاي مختلفی تقسیم بندي می شوند که تقسیم بندي آنها می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

بر اساس ترکیب شیمیایی، مانند فولاد کربنی، فولاد کم آلیاژ ، فولاد زنگ نزن و…

 براساس روش تولید : روش الکترونیکی . ….

بر اساس روش ساخت، مانند نورد گرم، نورد سرد و …

بر اساس شکل محصول مانند ورق، لوله، میله، صفحه و …

بر اساس روش اکسیژن زدایی مانند فولاد آرام، نیمه آرام، جوشان و …

بر اساس ریز ساختار مانند فریتی، پرلیتی، مارتنزیتی

بر اساس استحکام مورد نیاز

بر اساس عملیات حرارتی مانند بازپختی، کوئنچ و تمپر و…

بر اساس کیفیت محصول مانند فولاد با کیفیت آهنگري، کیفیت تجاري و …

بر اساس کاربرد مانند فولاد فنر، فولاد ساختمانی، فولاد ابزار و ….

در حال حاضر استانداردهاي ملی، منطقه اي و بین المللی بسیاري وجود دارند که سیستم نامگذاري مخصوص به خود جهت نامگذاري فولادها دارند.  روش هاي نامگذاري فولادها را در سه شاخه اصلی: استانداردهاي آمریکایی ، استانداردهاي اروپایی و استانداردهاي برخی از کشورهاي صنعتی مورد بررسی قرار می دهیم. البته در اینجا منظور از استانداردهاي آمریکایی، استانداردهاي مربوط به کشورهاي آمریکایی شمالی (ایالات متحده و کانادا) است.

سیستم نامگذاری‌فولادها در استانداردهای آمریکایی

در آمریکا سازمان هاي مختلفی متولی امر استاندارد هستند که هر کدام از آنها سیستم ویژه اي جهت نامگذاري فولادها دارند. برخی از این انجمن و سازمانها عبارتند از :

انجمن نفت آمریکا / API انجمن ملی استاندارد آمریکا / ANSI  انجمن آهن و فولاد آمریکا    AIS  / انجمن جوشکاري آمریکا   AWS/ موسسه آزمون و مواد آمریکا ASTM/ جامعه مهندسین مکانیک آمریکا ASME  / موسسه استاندارد کانادا  CSA  و جامعه مهندسین خودرو آمریکا SAE

ASTM استاندارد

استاندارد ASTM یکی از مراجع معتبر تدوین استاندارد به شمار می رود که در سال 1898 میلادي تاسیس شده است.