سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91331935021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید تیر آهن

ارزش افزوده
نامطول شاخهوزن تئوریواحـدقیمتمحل تحویلبروزرسانی عملیات
تیر آهن سایز 12 12 m 125kg شاخه 44.380.000 ریال 48.374.200 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 14 12 m 155kg شاخه 54.350.000 ریال 59.241.500 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 16 12 m 190kg شاخه 67.950.000 ریال 74.065.500 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 18 12 m 230kg شاخه 63.520.000 ریال 69.236.800 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 20 12 m 270kg شاخه 74.850.000 ریال 81.586.500 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 22 12 m 320kg شاخه 99.521.200 ریال 108.478.108 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 24 12 m 370kg شاخه 112.850.678 ریال 123.007.239 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 27 12 m 440kg شاخه 110.560.800 ریال 120.511.272 ریال تقریبی بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:19
تیر آهن سایز 30 12 m 500kg شاخه 145.680.512 ریال 158.791.758 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 33 12 m 590kg کیلوگرم 599.650 ریال 653.619 ریال بنگاه تهران 2023/03/16 - 10:50:20

تست تیر آهن

ارزش افزوده
نامسایزطول شاخهوزن تئوریواحـدقیمتمحل تحویلسایزکشوربروزرسانی عملیات
تیر آهن سایز 12 12 m 125kg شاخه 44.380.000 ریال 48.374.200 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 14 12 m 155kg شاخه 54.350.000 ریال 59.241.500 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 16 12 m 190kg شاخه 67.950.000 ریال 74.065.500 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 18 12 m 230kg شاخه 63.520.000 ریال 69.236.800 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 20 12 m 270kg شاخه 74.850.000 ریال 81.586.500 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 22 12 m 320kg شاخه 99.521.200 ریال 108.478.108 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 24 12 m 370kg شاخه 112.850.678 ریال 123.007.239 ریال بنگاه تهران - ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 27 27 12 m 440kg شاخه 110.560.800 ریال 120.511.272 ریال تقریبی بنگاه تهران 27 ایران 2023/03/16 - 10:50:19
تیر آهن سایز 30 30 12 m 500kg شاخه 145.680.512 ریال 158.791.758 ریال بنگاه تهران 30 ایران 2023/03/16 - 10:50:20
تیر آهن سایز 33 30 12 m 590kg کیلوگرم 599.650 ریال 653.619 ریال بنگاه تهران 30 ایران 2023/03/16 - 10:50:20