سبد خرید
0
No products in the cart.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91331935021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید تیر آهن

ارزش افزوده
نامطول شاخهوزن تئوریواحـدقیمتمحل تحویلبروزرسانی عملیات
تیر آهن سایز 12 12 m 125kg شاخه 24.128.440  26.300.000  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 14 12 m 155kg شاخه 25.779.816  28.099.999  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 16 12 m 190kg شاخه 31.651.376  34.500.000  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 18 12 m 230kg شاخه 38.532.000  41.999.880  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 20 12 m 270kg شاخه 49.082.569  53.500.000  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 22 12 m 320kg شاخه 55.963.302  60.999.999  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 24 12 m 370kg شاخه 70.000.000  76.300.000  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 27 12 m 440kg شاخه 81.192.660  88.499.999  تقریبی بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:36
تیر آهن سایز 30 12 m 500kg شاخه 95.871.559  104.499.999  بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 33 12 m 590kg کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 1401/09/01 - 13:17:37

تست تیر آهن

ارزش افزوده
نامسایزطول شاخهوزن تئوریواحـدقیمتمحل تحویلسایزکشوربروزرسانی عملیات
تیر آهن سایز 12 12 m 125kg شاخه 24.128.440  26.300.000  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 14 12 m 155kg شاخه 25.779.816  28.099.999  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 16 12 m 190kg شاخه 31.651.376  34.500.000  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 18 12 m 230kg شاخه 38.532.000  41.999.880  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 20 12 m 270kg شاخه 49.082.569  53.500.000  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 22 12 m 320kg شاخه 55.963.302  60.999.999  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 24 12 m 370kg شاخه 70.000.000  76.300.000  بنگاه تهران - ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 27 27 12 m 440kg شاخه 81.192.660  88.499.999  تقریبی بنگاه تهران 27 ایران 1401/09/01 - 13:17:36
تیر آهن سایز 30 30 12 m 500kg شاخه 95.871.559  104.499.999  بنگاه تهران 30 ایران 1401/09/01 - 13:17:38
تیر آهن سایز 33 30 12 m 590kg کیلوگرم تماس بگیرید تماس بگیرید بنگاه تهران 30 ایران 1401/09/01 - 13:17:37